Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Przetargi

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETRAGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ GAZÓW KALIBRACYJNYCH

2008-05-28

FUNDACJA

Agencja  Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

„ ARMAAG”

80-761 Gdańsk, ul. Elbląska 66tel.                ( 058 ) 3014884                                                           tel/fax ( 058 ) 3059372

tel. kom.:       0607082189                                                                e-mail: info@armaag.gda.pl                                

 

Znak sprawy: ZP/4/2008

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 130000 euro

 

FUNDACJA Agencja  Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

„ ARMAAG” 80-761 Gdańsk, ul. Elbląska 66

 

ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

DOSTAWĘ GAZÓW KALIBRACYJNYCH

(CPV nr  24111000-5 Gazy przemysłowe i specjalne)

Miejsce realizacji:

1.Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

 

Cena  dostawy dwuletniej                                                                  50 %

Cena pakietu wg specyfikacji                                                             20%

Dokładność wykonania                                                                     10 %

Dokładność analizy                                                                          10%

Cena dzierżawy butli (roczna)                                                            10%

Opis istotnych warunków zamówienia (cena 0 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego.

Termin realizacji (wymagany) – sukcesywnie , przez dwa lata

Termin składania ofert upływa dnia 16 czerwca  2008   r. o godz. 900

Otwarcie ofert nastąpi  dnia 16czerwca  o godzinie 11 00 w siedzibie zamawiającego.

Uprawniony do kontaktów z oferentami –  inż. Tomasz Waszczyk ,

e-mail:tomwas@armaag.gda.pl  tel./fax 058/3059372.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust.7 ustawy
o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ.

 

 


NIP:  583-25-13-652          Regon : 190302736

Konto: BRE Bank S.A. O/Gdańsk   Nr: 86 1140 1065  0000 2638 8600 1010

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG