Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Zadania 2016

Umowy o dotację celową popisane przez Fundację ARMAAG  w 2016 roku:

1)  Umowa z miastem Sopot nr  IOŚ.2.2016.271.V   zawarta 19 stycznia 2016 na realizację zadania :" Prowadzenie monitoringu  powietrza na podstawie wyników stacji ARMAAG nr 6 zlokalizowanej na terenie Gminy  Miasta Sopot ".

2) Umowa  z miastem Gdynia  nr KB/3/RO/2-W/2016  zawarta  21 stycznia 2016 roku  na realizację zadania: "Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery w stacjach zlokalizowanych na terenie Gdynii w 2016 roku  zgodnie z wymaganiami Państwowego  Monitoringu  Środowiska".

3) Umowa z miastem Gdańsk nr RWB-W/544/WŚ/4/U-W.BIEŻ/2016  zawarta 3  lutego 2016 na relizację zadania : " Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza  atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska ( w tym w szczególności  badanie stężenia takich zanieczyszczeń  jak:dwutlenek siarki,  tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon , benzen), przygotowanie i upowszechnianie w różnych formach informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych) , zarządzanie  informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z monitoringu".

4) Umowa z miastem Tczew nr 147/03/2016  zawarta 1 marca 2016 : "Prowadzenie w 2016 r. monitoringu atmosfery na terenie  Tczewa  w automatycznej stacji pomiarowej , zgodnie z wymganiami  Państwowego  Monitoringu Środowiska ".

 

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG