Na skróty
Fundacja ARMAG: Program Ochrony  Powietrza
Program Ochrony Powietrza

Program ochrony powietrza pył PM2,5

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5

 

W 2015 roku Fundacja  ARMAAG opracowała  „ Projekt programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5, na podstawie umowy Nr 43/U/15 z dnia 6 lutego 2015 roku z Urzędem Marszałkowskim.

Program Ochrony Powietrza dla strefy pomorskiej – kod strefy: PL2202 , opracowany został w związku z przekroczeniem średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – wynosi dla 2013 r. - 25 µg/m3 z marginesem tolerancji 1 µg/m3 .


                                                                                                Mapa strefy pomorskiej

Oceny jakości powietrza w danej strefie dokonuje, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w oparciu o prowadzony monitoring stanu powietrza lub w oparciu o inne metody. Właśnie ocena jakości powietrza wykonana za 2013 r. wykazała konieczność opracowania Programu Ochrony Powietrza w strefie pomorskiej, którą zaliczono do strefy C pod względem ochrony zdrowia mieszkańców w zakresie zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM2,5.

Przekroczenie średniorocznego poziomu dopuszczalnego wynosiło 2,8 µg/m3 i zostało wykazane na stacji monitoringu w Kościerzynie przy ul. Targowej. Stężenie średnioroczne pyłu PM2,5 na tej stacji wynosiło w 2013 r. – 27,8 µg/m3. Z obliczeń modelowych wynika, że jeszcze w czterech obszarach poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5 (25 µg/m3) został przekroczony :

  • Starogardzie Gdańskim,
  • Rumi,
  • Lęborku,
  • Ustce,

Wpływ na zdrowie pyłu zawieszonegoPM2,5

Niski dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM2,5 wynika ze znacznej jego szkodliwości dla zdrowia ludzkiego. Małe rozmiary cząstek (wielkość ziarna o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 2,5 µm  co stanowi jedną trzydziestą do jednej piątej średnicy ludzkiego włosa), powodują przenikanie ich do układu oddechowego człowieka, do najgłębszych partii płuc, gdzie pył jest kumulowany, stanowiąc poważny czynnik chorobotwórczy. Niewidzialne gołym okiem mikrocząstki przenikają bezpośrednio do płuc i krwioobiegu.

Źródła pyłu

Pył zawieszony PM2,5 jest zawarty w pyle PM10. Naturalna jego emisja występuje podczas pożarów, procesów kruszenia i pylenia skał (erozja), a także z pylenia roślin.

Antropogeniczna emisja występuje podczas spalania paliw stałych, ciekłych, gazowych w energetyce zawodowej, komunalnej, przemyśle oraz komunikacji, a także podczas składowania, przeładunku i transportu surowców oraz z rolnictwa.

 

Cele  Program Ochrony Powietrza dla pyłu zawieszonegoPM2,5 (POP PM2,5) :

Główne  cele:

1)  przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa jakości życia
 i zdrowia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia
w strefie

2)  działania naprawcze w obszarze działalności człowieka, gdyż na źródła naturalne nie mamy wpływu.

 Poniżej Program Ochrony Powietrza dla pyłu zawieszonegoPM2,5 wraz uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.:

Program Ochrony Powietrza  PM2,5.pdf

Tresć uchwały

 * Więcej informacji  o obszarach zagrożeń i  żródłach  emisji PM2,5  oraz  wymodelownych obszarach   przekorczeń można znaleść w zakładce  http://www.armaag.gda.pl/projekty/pop/obszary.htm

 * Więcej informacji  o prognozie PM2,5 na 2020 i  dziłaniach naprawczych  http://www.armaag.gda.pl/projekty/pop/dzialania.html

 

 

 

 

 

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com